• تمام قیمت های درج شده به صورت موقت می باشد و امکان تغییر قیمت ها در هر زمان وجود دارد.

جای فایل و فرز

جای نگهداری فایل و فرز

نمایش یک نتیجه

 • اسپانتا spanta cd009 BUR holder 36 slots fg shanks endo files جای فایل و فرز

  جای فایل فرز ۷۲ عددی CD009

  جای فایل و فرز ۷۲ عددی اسپانتا SPANTA

 • اسپانتا spanta cd008 BUR holder 36 slots fg shanks endo files جای فایل و فرز

  جای فایل ۷۲ عددی CD008

  جای فرز ۷۲ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فرز دندانپزشکیbur holder 30 FG Slots spanta CD004 اسپناتا

  جای فرز CD004

  جای فرز ۳۰ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فرز اسپانتا bur stand holder 15 ra shanks spanta CD003

  جای فرز CD003

  جای فرز ۱۵ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فرز اسپانتا bur stand holder 20 fg & 10 ra shanks spanta cd001A

  جای فرز CD001A

  جای فرز ۳۰ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فایل و فرز اسپانتا bur stand holder 20 fg & 10 ra shanks spanta

  جای فایل و فرز CD001

  جای فایل وفرز ۳۰ عددی قفل دار اسپانتا SPANTA

 • جعبه مخصوص فایل ورتاری و فرز sopspanta cd006 boz bur holder each 30 slot اسپارتا

  جا فرزی کوچک CD006

  جای فایل روتاری و فایل معمولی ۳۰ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فایل معمولی و فرز اسپانتا Bur holder 120 slots cd017 fg shank endo files spanta آلومینیومی قابل اتوکلاو

  جای فایل و فرز CD017

  جای فایل وفرز ۱۲۰ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فایل و فرز bur holder 120 slots cd020 spanta fg shank endo files 120 عدد اسپانتا

  جای فرز و فایل روتاری CD020

  جای فایل معمولی و فایل روتاری و پیزو و فرز ۱۲۰ عددی اسپانتا SPANTA

 • جای فایل معمولی و گوتا bur endo gp-pp holder 35 slots cd021 spanta 35 عددی درب دار

  جای فایل معمولی و گوتا CD021

  جای فایل معمولی و گوتا ۳۵ عددی اسپانتا SPANTA